Privacyverklaring

Privacyverklaring - De Website van Binck en Persoonsgegevens

Binck is de beheerder van de website www.binck.com (de "Website"). Uw persoonsgegevens worden door Binck gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is het volgende uiteengezet:
 • Wanneer persoonsgegevens worden verstrekt
 • Welke persoonsgegevens door Binck worden verwerkt
 • Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt
 • Het gebruik van cookies
 • Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
 • Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens
 • Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?
In principe hoeft u zich niet te registreren bij Binck als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u gebruik wilt maken van de audiocast en de webcast, dient u zich wel bij Binck te registreren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Om toegang te krijgen tot de audiocast en de webcast, dient u de volgende (persoons)gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, bedrijf, functie (hoedanigheid). Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk ("*").

Binck zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden en in het geval u toegang tot de audio- en/of webcast wenst te krijgen.

Binck zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Binck verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Binck deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt Binck uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Het gebruik van cookies
Binck kan cookies plaatsen onder andere voor de volgende doeleinden: Om het gebruik van de website te analyseren;
Om de website te verbeteren.

Cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht zijn onbekend bij cookies. Daarnaast kunt u cookies eenvoudig verwijderen in uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kunt u cookies blokkeren?
Wilt u liever niet dat Binck cookies op uw computer plaatst? Via de privacy instellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 • Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
 • Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
 • Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
 • Meer informatie over cookie-instellingen Safari
 • Meer informatie over cookie-instellingen Flash

Let op: indien u cookies blokkeert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Profilering:
Binck houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Binck. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie." Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor Binck het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor Binck de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
Binck draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:
 • Deze gegevens aanvullen
 • Deze gegevens verbeteren
 • Deze gegevens laten verwijderen
 • Deze gegevens laten afschermen

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Binck spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Binck. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan Binck laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan Binck. Het e-mail adres is info@binck.nl.

Binck behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.