Dividendbeleid

 
Het maatschappelijk kapitaal van BinckBank bestaat uit gewone aandelen en (50) prioriteitsaandelen van elk nominaal groot € 0,10. De prioriteitsaandelen staan op naam, zijn niet-beursgenoteerd en worden gehouden door de Stichting Prioriteit Binck (‘de Prioriteit’). De statuten van BinckBank bepalen onder meer dat – indien en voorzover de winst dat toelaat – op de prioriteitsaandelen een bedrag wordt uitgekeerd van zes procent (6%) berekend over het nominale bedrag van die aandelen (50 x € 0,10 x 6%). De prioriteit bepaalt vervolgens welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van BinckBank. Het bestuur van BinckBank is bevoegd te besluiten tot het door BinckBank doen van een tussentijdse uitkering (interim dividend) met voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit.

BinckBank hanteert het volgende bij het doen van dividenduitkeringen:

  • Duurzaamheid en prudentie gelden als voorwaarden voor het doen van dividenduitkeringen, de bepaling van de hoogte daarvan en de vorm waarin dividenduitkeringen plaatsvinden.
  • Bij het doen van dividenduitkeringen moet worden voldaan aan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder begrepen de door de Europese Centrale Bank (‘ECB’) en De Nederlandsche Bank (‘DNB’)) gestelde vereisten.
  • Dividenduitkeringen dienen – vanuit het perspectief van duurzaamheid en prudentie – op basis van de solvabiliteitspositie en bedrijfseconomische vooruitzichten naar het oordeel van BinckBank verantwoord te zijn.
  • Indien een dividenduitkering aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, streeft BinckBank naar een pay-out ratio van 50% van het gecorrigeerde netto-resultaat.
  • Dividenduitkeringen vinden plaats in contanten en worden uiterlijk veertien dagen na besluitvorming betaalbaar gesteld.
  • Interim dividend wordt uitgekeerd uit het netto-resultaat (winst lopend boekjaar)
  • BinckBank evalueert haar reserverings- en dividendbeleid voortdurend en bespreekt dit beleid jaarlijks als apart agendapunt tijdens de Algemene Vergadering.
 
Dividend 2017  2016  2015  2014  2013 
Dividend per share € 0,26 € 0,23 € 0,39 € 0,41 € 0,39
Dividend yield   5,90 %   4,20 %   4,90 %   5,80 %   5,10 %