Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: "website" is samengesteld door BinckBank NV (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Babara Strozzilaan 310), hierna te noemen: "BinckBank". BinckBank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. Op grond van deze vergunning is BinckBank bevoegd om beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire dienstverlening aan te bieden en te verrichten met betrekking tot al dan niet ter beurze genoteerde financiële instrumenten. BinckBank verstrekt bij haar dienstverlening geen persoonlijk (belegging)advies. BinckBank mag als member van Euronext N.V. (hierna te noemen: "Euronext") in de functie van Broker transacties in financiële instrumenten verrichten op de door Euronext gehouden beurzen.

 

De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: "Informatie") zijn continue aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. BinckBank betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt BinckBank enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van BinckBank.

De Informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van BinckBank aan de bezoeker aan deze website om op enigerlei wijze te handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de diensten van BinckBank.

BinckBank wijst bezoekers aan deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot Informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. BinckBank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan BinckBank of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BinckBank.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het BinckBank Privacy Statement. Op dit bezoekersreglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

OVER BINCKBANK

BinckBank is een bank voor online investeerders

Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot de belangrijkste financiële markten over de hele wereld, zeer uitgebreide informatie en accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties.

Lees meer over BinckBank

Persberichten

'Binck Sparen' maakt sparen weer aantrekkelijk
Bekijk
15 februari 2018 7:0
BinckBank BinckBank sluit 2017 af met stevige kwartaalwinst (WPA 17Q4 € 0,16)
Bekijk
5 februari 2018 7:15
BinckBank en Flow Traders verkopen belang in Think ETF Asset Management B.V.
Bekijk
19 januari 2018 19:28
BinckBank biedt gratis handel aan in Binck instrumenten
Bekijk
30 oktober 2017 7:15
BinckBank N.V. : Trading update derde kwartaal 2017
Bekijk
23 oktober 2017 7:15

CONTACT

Investor Relations
+31 (0)20- 522 03 78
ir@binck.com
Pers & media
+31 (0)20- 522 03 78
pers@binck.nl
Adres
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam