Toepassen Nederlandse Corporate Governance Code

 
De Nederlandse corporate governance code (“de Corporate Governance Code”) is voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland een belangrijke gedragscode voor goed ondernemingsbestuur. De Corporate Governance Code heeft een zelfregulerend karakter en gaat uit van het “pas toe of leg uit”-principe. De Monitoringcommissie corporate governance code (“Commissie’) heeft als taak de actualiteit en de bruikbaarheid van de Corporate Governance Code te bevorderen, alsmede de naleving ervan door Nederlandse beursvennootschappen te bewaken. In samenhang met de introductie van het Maatschappelijk Statuut en de actualisering van de Code Banken, is de bankiers eed voor alle in Nederland werkzame medewerkers ingevoerd. Iedereen die in de bancaire sector werkzaam is, is gehouden aan de aan deze verklaring verbonden gedragsregels voor een integere en zorgvuldige uitoefening van zijn/haar functie. Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van die gedragsregels en kunnen op niet-naleving daarvan worden aangesproken en eventueel bestraft worden door middel van bancair tuchtrecht. Nieuwe medewerkers dienen de bankierseed binnen drie maanden na hun aanstelling af te leggen. Wie de eed heeft afgelegd, onderschrijft daarmee automatisch de gedragscode voor bankmedewerkers en onderwerpt zich aan het tuchtrecht..

Op 8 december 2016 is de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd. Bij de herziening van de Corporate Governance Code is rekening gehouden met huidige en nog te verwachten regelgeving, evenals met jurisprudentie en gewijzigde internationale ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. De geactualiseerde Corporate Governance Code dient, is net als zijn voorganger principle-based en biedt een bestendig kader voor corporate goverance voor de aankomende jaren.