Toepassen Code Banken


Eind 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ gepresenteerd. Hierin geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een maatschappelijk statuut waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven.
  2. Een nieuwe Code Banken die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd.
  3. Gedragsregels voor individuele medewerkers (waar staan zij voor en waarop zijn ze aanspreekbaar).
 

De Code Banken is van toepassing op in Nederland verrichte en op Nederland gerichte activiteiten van banken met zetel in Nederland die beschikken over een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Indien sprake is van overlap of tegenstrijdigheid met internationale wet- en regelgeving of beleid van toezichthouders, heeft dat voorrang op zelfregulering zoals de Code Banken. De nieuwe Code Banken beoogt – in samenhang met het Maatschappelijk Statuut en de introductie van de bankierseed, gedragsregels en tuchtrecht, een belangrijke bijdrage te leveren aan het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. De principes in de Code Banken benadrukken daarom het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid. De naleving van de Code Banken wordt gevolgd door een op 14 oktober 2014 ingestelde onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken. De Monitoring Commissie Code Banken heeft als hoofdtaak om naleving van de Code Banken in kaart te brengen op basis van het ’pas toe of leg uit‘-principe. Daarbij kan de commissie eventuele onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de Code Banken signaleren en aanbevelingen doen over mogelijke aanpassingen. De Monitoring Commissie zal in ieder geval jaarlijks publiekelijk rapporteren. De vernieuwde Code Banken is in werking getreden op 1 januari 2015. De Code Banken staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van nationaal en internationale regelgeving, jurisprudentie en zelfregulering. Bij de toepassing van de principes houdt een bank rekening met deze nationale en internationale context, met de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert en met de specifieke kenmerken van de bank en de groep waarvan zij eventueel deel uitmaakt.

De principes uit de Code Banken zien op:

  1. Beheerste en integere bedrijfsvoering
  2. Functioneren van de Raad van Commissarissen
  3. Functioneren van het bestuur
  4. Het risicobeleid
  5. De auditfunctie
  6. Het beloningsbeleid