Corporate governance
BinckBankBinckBank is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de vennootschap. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van BinckBank zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van BinckBank.

Een goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren van gestelde doelen, zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen afweging van de belangen van alle stakeholders van BinckBank zoals aandeelhouders, werknemers en klanten. BinckBank past in dit kader zowel de principes van de Code Banken (Toekomstgericht Bankieren) en de Nederlandse Corporate Governance Code toe.